MATLAMAT

  1. ​Mewujudkan acuan ilmu berdasarkan wahyu sebagai teras pengetahuan. 
  2. Penyemaian dan pembinaan elemen ketuhanan daLam proses pendidikan. 
  3. Pembangunan kurikulum yang bersifat holistik dan futuristik. 
  4. Latihan berterusan untuk peningkatan profesionalisme pendidik. 
  5. Perkongsian pintar secara sistematik antara institusi pendidikan. 
  6. Mewujudkan persekitaran pembelajaran kondusif secara teori dan amali. 
  7. Penerapan kemahiran kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan pemudahcaraan.